draugas


draugas
2 draũgas sm. (4),sf. (2), -ė̃ (4); SD126 1. J asmuo, su kuriuo palaikomi artimi, pasitikėjimu, meile pagrįsti santykiai, bičiulis: Nuo pat mažumės jie geriausi draugaĩ Sb. Ji mano draugė̃ Š. Visos mano draũgės ištekėjo Kp. Čia nebėra mano tėvužėlių nei draugužėlių Škn. Kartais tenka ir draugáms susipykti Š. ^ Meška vilkui ne draugas Bsg. Pažìnsi draugą nelaimėje, o pavyduolį laimėj Sim.kas atsidavęs kam: Šuo – žmogaus draugas . 2. K asmuo, dalyvaujantis toje pačioje veikloje, turintis tą patį darbą, profesiją ar laipsnį, kolega: Mano mokslo, tarnybos draũgas J.Jabl. Kelionės draugas R291. Puotos draugas R410. Sudiev jum, draugelės, su kuriomis vaikščiojau Tvr. Draugalavai su tūlais draugaĩs DP95. ^ Draugų prie stikliuko netruks PPr109. 3. to pat kolektyvo, tos pat aplinkos narys: Mes suėjom į didelį būrį – daug draugų tolimų tautų (sov.) A.Vencl. Savo galvijus didžiai anksti pavasaryje išvaro ir taipo ganyklą kitiems draugams ir sau pagadina K.Donel1. Išliko tikt Nojus su visais savo draugais, laive buvusiais M.Valanč. Pareis mano bernužėlis, didžiojo pulko draugelis N38. | prk.: Šitas paršas deglio draũgas (to paties turėjimo) Brt. Avytė avino draũgė Brt. Dairėsi draugų . 4. palaikytojas, rėmėjas, šalininkas: Turės mūs dainos giesmės tūkstančius draugų, nes vargt padėjo jos ir ateitį kurt šviesią (sov.) L.Gir. Ruso darbininko draugas kovoje prieš kapitalistų klasę yra ir darbininkas vokietis, ir darbininkas lenkas, ir darbininkas prancūzas (sov.) . Gražu yra kentantims daug draugų turėti VP17. Nebūk niekumet draugu svetimų griekų brš. 5. 209, Q138 sutuoktinis; vyras; žmona: Mano draugas buvo drūktas žmogus MitI76. Juokias iš manęs ir draugė̃ Pls. Kokia mano draugė graži – kap aguona darže, kap roželė sode Lz. Po tos savo draugẽlės gavęs didę pasogėlę JV1002. 6. sov. tarybinės įstaigos, įmonės kolektyvo narys, tarybinis žmogus: Sudaryti komisiją iš trijų draugų . Seminare dalyvauja partijos darbuotojai – iš viso apie 100 draugų sp. Nemažą pagalbą mums teikia ir draugai iš rajono sp. sov. priedėlis prie vardo, pavardės, laipsnio ir pan.: Draugai Kaikarys, Uogela, Ginčas baigia vykdyti metinį darbo planą sp.kreipimosi į asmenį žodis, vartotas Tarybų Sajungoje vietoje žodžio „ponas“: Draugai! Darbininkų ir valstiečių revoliucija, apie kurios būtinumą visą laiką kalbėjo bolševikai, įvyko . Šiandien tariu jums, brangūs draugai, paskutinį žodį: aš kovos kelią už tiesą ir vargšų reikalą užbaigiau sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Draugas — building in Chicago, Illinois Type Daily newspaper Format Tabloid Publisher Lithuanian Catholic …   Wikipedia

  • draugas — draũgas, draũgė dkt. Mẽs ẽsame geri̇̀ draugai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • draugas — 1 draũgas sm. (4) K 1. toks pat, tos pat rūšies daiktas: Rask man tos pirštinės draugą – vieną pirštinę turiu, reikia dar antros Žem. To draũgo (vieno perėjimo) vištyčių buvo dešimtis, o kiek beliko! KlvrŽ. To draũgo siūlų tik tiek ir tėr… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustatymas, draugas ar priešas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sistema, skleidžianti elektromagnetines bangas, į kurias draugiškos pajėgos automatiškai reaguoja, pavyzdžiui, skleisdamos signalus (impulsus), ir tuo būdu išsiskiria iš priešo pajėgų. atitikmenys: angl.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • draugė — draũgas, draũgė dkt. Mẽs ẽsame geri̇̀ draugai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Lithuanians in the Chicago area — The Union Stockyards were at one time a significant employer of Chicago s Lithuanian community. Upton Sinclair s 1906 novel The Jungle, revolves around the life of a Lithuanian immigrant working the Stockyards named Jurgis Rudkus. Lithuanians in… …   Wikipedia

  • tikras — tìkras, à adj. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ; H, N, M, L 1. SD149, I, LL50 realus, apčiuopiamas, neapgaulingas: Užgavėnių žydelka vaiką pasiema, netìkras – kokį katiną susivynio[ja] Krt. Idant tomis žymėmis patvirtintų tiesą savo kėlimo iž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Lithuanian grammar — is the study of rules governing the use of the Lithuanian language. Lithuanian grammar retains many archaic features from Proto Indo European that have been lost in other Indo European languages. It has extremely complex morphology; words have… …   Wikipedia

  • Lithuanian declension — This is an article about declension system of the Lithuanian language Declension in the Lithuanian language is quite sophisticated in a way similar to declensions in ancient Indo European languages (such as Sanskrit, Latin or Ancient Greek). It… …   Wikipedia

  • Grammatik der litauischen Sprache — Die Grammatik der litauischen Sprache ist insbesondere durch Flexion gekennzeichnet und darin dem Lateinischen, dem Altgriechischen oder dem Sanskrit ähnlich, insbesondere in seiner Fixierung auf die Endungen zur Angabe des Kasus und in der… …   Deutsch Wikipedia